Metoda Przemieszeń

Rectan

7 Maja, 2019

Metoda przemieszczeń – metoda zwana także metodą odkształceń, pozwalająca obliczać układy statycznie niewyznaczalne.
Co to są układy statycznie niewyznaczalne możesz dowiedzieć się tutaj.

Algorytm obliczeń:
  1. Wyznaczanie stopnia kinematycznej niewyznaczalności układu
  2. Przyjęcie układu podstawowego i układu równań kanonicznych
  3. Obliczenie łańcucha kinematycznego
  4. Obliczanie układu równań kanonicznych (macierz sztywności)
  5. Obliczanie momentów przywęzłowych, sił tnących i sił normalnych
  6. Obliczenie i sprawdzanie reakcji podporowych

Zadanie: Wyznaczyć wykresy M, T, N dla dla ramy przedstawionej na poniższym schemacie przy pomocy metody przemieszczeń.

1. Schemat zadania
Rys. Schemat układu
Współrzędne węzłów:
węzeł 1 x=[0.000][m], y=[0.000][m]
węzeł 2 x=[2.000][m], y=[0.000][m]
węzeł 3 x=[2.000][m], y=[2.000][m]
Przyjęto przekrój podstawowy: I= 3060[cm4] E= 205[GPa]
Globalne EI= 6273[kNm²]
Globalne EA= 809750[kN]
2. Ustalenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności układu SKN
Węzły o nieznanych obrotach:
ϕ=1 = węzły – podpory – przeguby
SKN=ϕ+Δ=2
Układ jest: 2 krotnie kinematycznie niewyznaczalny
3. Przyjęcie układu podstawowego
Układ równań kanonicznych
Rys. Układ podstawowy metody przemieszczeń
4. Obliczenie zależności kątowych obrotu cięciw prętów układu potrzebnych do wyznaczenia macierzy sztywności dla stanu Stan δ2 Δ=1
Wybieram węzeł przesuwany 1
Węzeł przemieści się wtedy o dx= 1.000 dy= 0.000
Przyjęte przemieszczenie i kąt podstawiam do łańcuchów kinematycznych, jako wiadome
Łańcuch obliczany: 1-2 2-3
Po obliczeniu równania
Rys. Łańcuch kinematyczny Stan δ2 Δ=1
5. Stan φ1
Rys. Stan φ1
6. Stan δ2
Rys. Stan δ2
7. Stan P – obciążenie mpq
q pręt =1-2
P pręt =2-3
Rys. Stan P
8. Współczynniki Macierzy Sztywności i Wyrazów Wolnych
9. Układ równań kanonicznych
Po rozwiązaniu układu otrzymano:
10. Obliczenie Momentów przywęzłowych
Zgodnie ze wzorem:
Rys. Wykres M
11. Obliczenie Sił Tnących
Rys. Siły Tnące 1-2
Rys. Siły Tnące 2-3
Rys. Wykres T
12. Obliczenie sił Normalnych
Aby Węzeł był w równowadze to suma jego składowych sił i reakcji rzutowana na oś X i oś Y musi być równa zero
ΣSx – To suma sił prętowych rzutowana na oś X w Węźle
ΣRx – To suma reakcji podporowych rzutowana na oś X w Węźle – jeżeli istnieje
ΣPx – To suma odziaływania zewnętrznego rzutowana na oś X w Węźle – jeżeli jest przyłożona
ΣSy – To suma sił prętowych rzutowana na oś Y w Węźle
ΣRy – To suma reakcji podporowych rzutowana na oś Y w Węźle – jeżeli istnieje
ΣPy – To suma odziaływania zewnętrznego rzutowana na oś Y w Węźle – jeżeli jest przyłożona
Obliczenia rozpoczynamy od Węzła, dla którego liczba niewiadomych sił w Prętach jest <=2
Elementy szukane oznaczono kolorem czerwonym.
Elementy zerowe są przedstawione w tle rysunku.
Wybrano Węzeł =1
Wybrano Węzeł =2
Rys. Wykres N
13. Obliczenie Reakcji Podporowych
Aby Węzeł był w równowadze to suma jego składowych sił i reakcji rzutowana na oś X i oś Y musi być równa zero
ΣSx – To suma sił prętowych rzutowana na oś X w Węźle
ΣRx – To suma reakcji podporowych rzutowana na oś X w Węźle – jeżeli istnieje
ΣPx – To suma odziaływania zewnętrznego rzutowana na oś X w Węźle – jeżeli jest przyłożona
ΣSy – To suma sił prętowych rzutowana na oś Y w Węźle
ΣRy – To suma reakcji podporowych rzutowana na oś Y w Węźle – jeżeli istnieje
ΣPy – To suma odziaływania zewnętrznego rzutowana na oś Y w Węźle – jeżeli jest przyłożona
Wybrano Węzeł =1
Wybrano Węzeł =3
Rys. Reakcje podporowe
14. Sprawdzenie Reakcji Podporowych Moment
Sprawdzenia poprawności wyznaczenia reakcji podporowych dokonamy w punkcie [(-1); (-1)] układzie XY
Punkt musi być tak dobrany, aby wszystkie siły i reakcje brały udział w obliczaniu Sumy Momentów
W punkcie tym Suma Momentów od wszystkich sił i reakcji powinna wynosić M=0
15. Sprawdzenie Reakcji Podporowych Rzut X
16. Sprawdzenie Reakcji Podporowych Rzut Y
17. Ocena Wyników Obliczeń
Z uwagi na spełnione warunki:
Ocena: obliczenia prawidłowe
18. Sprawdzenie Kinematyczne
Sprawdzamy czy przemieszczenia w poszczególnych punktach spełniają warunki podparcia i ciągłości. Wystarczy sprawdzić tyle składowych ile wynosi SSN (Stopień Statycznej Niewyznaczalności). Przekształcamy schemat naszego układu na statycznie wyznaczalny poprzez redukcje Nadliczbowych więzów. W miejscach usuniętych nadliczbowych przykładamy kolejno obciążenia jednostkowe i wyznaczamy momenty zginające. Obciążenia jednostkowe dla kątów obrotu mają charakter momentów jednostkowych. Obciążenia jednostkowe dla przemieszczeń liniowych charakter sił jednostkowych. Przemieszczenia wynikowe obliczamy ze wzoru Maxwella-Mohra
Rys. Wykres M
19. Obliczenie układu podstawowego dla X1
Działa tylko X1.
Sprawdzono poprawność obliczeń dla schematu statycznego.
Pręt 1-2 Mik=0 , Mki=1
Pręt 2-3 Mik=(-1) , Mki=1
Rys. Momenty dla X1
20. Suma Współczynników Kontrolnych
Składnik M obciążenie
Suma współczynników pomiarowych
[(0)]
Obliczenia dokonane w programie Metor.
Close Menu
×