Moment zginający

Rectan

22 Maja, 2018

Momentem zginającym nazywamy parę sił, które powodują obrót elementu. Wzór określający wartość momentu działajacego w danym punkcie to:

Gdzie :
P – jest to siła działająca na dany element,
h – jest to ramię, czyli odległość siły do punktu względem, którego liczymy moment.
Znak wartości momentu zależy od kierunku działania momentu na dany punkt. Zazwyczaj przyjmuje się, że jeżeli moment ,,kręci’’ w prawo to jego znak jest dodatni. Jeżeli w lewo to jego znak jest ujemny.

Jak widać na powyższym obrazku para sił na ramieniu ,,h’’ powoduje obrót elementu w prawo, czyli moment będzie miał znak dodatni.

Patrząc na rysunek poniżej widzimy, że mamy sytuację odwrotną i wartość momentu będzie ujemna. Jeżeli siła przechodzi przez punkt względem, którego liczymy wartość momentów dla danego punktu to nie powoduje ona obrotu danego elementu i wartość momentów pochodzących od tej siły będzie wynosić zero.

Popatrzmy teraz na sytuację przedstawioną na poniższym rysunku.

Mamy belkę, na którą działają dwie siły P1 i P2. Powiedzmy, że chcemy znać całkowitą wartość momentów w punkcie podparcia na podporze W1 więc:

Suma momentów będzie równa sile P1 działającej na ramieniu zerowym, bo przechodzi ona przez punkt, względem którego liczymy i siłę P2 na ramieniu x, ponieważ znajduje się ona w odległości x od punktu podparcia belki na podporze W1.

Jeżeli chcielibyśmy policzyć sumę momentów względem punktu podparcia belki na podporze W2 to obliczenia prezentują się następujaco:

Wynika to z faktu, że dwie siły przechodzą przez punkt podparcia belki na podporze W2, zatem wartość ramion, na których działają owe siły wynosi zero. Zakładamy oczywiście, że obie siły działają w osiach belki, czyli mamy sytuację przedstawioną na poniższym obrazku.

Mimo, że do obliczeń zakładamy, że belka jest elementem bardzo cieńkim w rzeczywistości ma ona przekrój o odpowiednich wymiarach. Punkt podparcia na podporze W2 to ta czarna kropka. Zazwyczaj rozpatrując dany element konstrukcyjny zakładamy, że siły działają w osiach przekroju elementu, czyli tak jak powyżej. Pozwala nam to uprościć rysunek belki i sprowadzić go do linii prostej.

Close Menu
×